Struktur Kepemilikan
Pemegang Saham Anadana Finance